KIRPERAVO Basic Studies in Literature (Open University) (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Suoritettuaan perusopinnot opiskelija

hahmottaa taiteen ja kulttuurin historiallisia yhteyksiä
tuntee taiteen ja estetiikan teoreettis-filosofisia suuntauksia
osaa kuvata kirjallisuustieteen moninaisuutta ja tuntee keskeisten kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteet sekä niiden käsitteistöä
on kehittänyt kriittistä lukutaitoaan
pystyy kirjoittamaan itsenäisesti perustellun teosanalyysin sekä soveltamaan keskeisiä tekstianalyysin käsitteitä
on oppinut yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja muun muassa lukupiireissä ja muissa opintojen sisältöihin liittyvissä keskusteluissa
on saanut valmiuksia antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta
hahmottaa kirjallisuuden tyylikaudet, osaa nimetä niiden keskeiset edustajat ja tuntee kirjallisuuden lajien historiaa
pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja keskeisten klassikoiden tulkinnassa ja osaa sijoittaa teoksia kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Structure

Select all (25 cr)