AIKAIAERI Intermediate Studies in Adult Education as Optional Studies (40 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

tieteenfilosofia, tutkimuksen tekemisen perusteet, lapsen ja nuoren/aikuisen kehitys, oppiminen ja identiteetin rakentaminen sekä niiden tukeminen, oppimiskäsitykset- ja teoriat, lapsen ja nuoren/aikuisen eri elämänkentät, esimerkiksi perhe, työ, koulu

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan aikuiskasvatustieteen opiskelija:
- on perehtynyt aikuiskasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita ja aikuiskasvatustieteellisiä ilmiöitä
- on perehtynyt aikuisten kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
- on rakentanut monipuolisen käsityksen aikuisten elämänalueista kuten koulutuksesta, työstä, perheestä ja yhteiskunnallisilla foorumeilla tapahtuvasta toiminnasta
- on perehtynyt aikuiskasvatustieteelliseen tutkimuskenttään ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien kuin työelämän tehtävärooleihin orientoitumisen osalta

Structure

Select all (40 cr)