SVKPER Basic Studies in Finnish Sign Language (25+ cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suomalaisen viittomakielen perusopinnoissa opiskelija saa perustiedot viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimuksesta ja rakenteesta, viittomakielten omaksumisesta sekä kaksi- ja monikielisyydestä, ja Deaf Studies -tieteenalasta. Keskeistä opinnoissa on myös kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen. Perusopinnoissa opiskelija saa perustiedot siitä, miten opiskellut asiat liittyvät kieliasiantuntijan työelämään ja miten ne tukevat eettisesti vastuullista toimintaa alalla.

Learning outcomes

Suomalaisen viittomakielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee viittomakielen ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimuksen kenttää, alan peruskäsitteet ja eettiset erityispiirteet sekä tietää tämän tiedon kytköksiä työelämään
  • osaa kuvailla ja selittää viittomien ja muiden viitottujen yksiköiden rakennetta, käyttöä ja variaatiota eri näkökulmista vertaillen ja aineistopohjaisesti
  • osaa tarkastella omaa ja muiden viittomista kielentutkimuksen näkökulmasta ja antaa palautetta hyödyntäen kielentutkimuksen käsitteistöä
  • ymmärtää keskeisimmät muutokset kuurojen yhteisön sekä viittomakielen historiassa ja osaa suhteuttaa muutokset nykypäivään
  • tuntee kaksi- ja monikielisyyteen liittyvän peruskäsitteistön
  • ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
  • tuntee viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit ja osaa tuottaa viitottuja tekstejä
  • osaa työskennellä viittomakielisen aineiston parissa käyttäen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikoita
  • tiedostaa paremmin kielellisen identiteettinsä
  • osaa kehittää omaa suomalaisen viittomakielen kielitaitoaan ja tietää keinot tähän. 

Additional information

Työelämähyöty


Suomalainen viittomakieli soveltuu sivuaineeksi monille erilaisille aloille. Olipa pääaineesi sitten mistä tiedekunnasta tahansa, suomalaisen viittomakielen opinnot tarjoavat sinulle monipuolista kielellistä ja viestinnällistä osaamista, jota voit hyödyntää erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä ja työelämän tilanteissa. Kielitieteellisen tiedon lisäksi opinnot kartuttavat myös valmiuksiasi kommunikoida viittoen.


https://www.jyu.fi/sivuaineet/fi/hytk/suomalainen-viittomakieli-1

Structure

Select min. 25 cr