SVKP121 Introduction to the Linguistics of Finnish Sign Language (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan korpusaineiston ja kielentutkimuksen käsitteistön näkökulmasta viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen käyttöä ohjaaviin rakenteellisiin säännönmukaisuuksiin ja kielen käytön variaatioon. Opiskelija saa perusvalmiudet ja -taidot käyttää viittomakieliaineistoa analyysinsa apuna.

Arviointiperusteet 

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää viittomakielten tutkimuksen pääsuuntauksia sekä pääkohdat suomalaisen viittomakielen tutkimuksen historiasta ja nykytilanteesta
  • on saanut yleiskuvan suomalaisen viittomakielen korpuksesta ja korpusmateriaalin eettisesti vastuullisista käyttömahdollisuuksista viittomakielen rakenteen tutkimuksessa
  • osaa käyttää viitotun kielen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikoita
  • osaa nimetä ja luokitella viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomia korpusaineistosta
  • osaa kertoa periaatteet sille, miten viittomat järjestyvät laajemmiksi kokonaisuuksiksi osana erilaisia kielenkäyttötilanteita
  • osaa nimetä syitä viittomien ja niiden muodostamien laajempien kokonaisuuksien variaatioon erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
  • osaa kuvailla ja selittää viittomien sisäistä rakennetta ja viittomien sisäisen rakenteen variaatiota kielen käytössä
  • tiedostaa kehollisuuden roolin suomalaisen viittomakielen käytössä
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen rakennetta koskevan tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Language:
Finnish

Teaching