STKAIN Intermediate Studies in Finnish as a Second and a Foreign Language (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnoissa opiskelet alan teoriaa ja käytäntöä. Lisäksi perehdyt monikielisten oppijoiden kielitaidon arviointiin.

Description

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnoissa perehdytään toisen kielen oppimiseen, opetukseen ja arviointiin tutkimuspohjaisesti. Lisäksi syvennytään kielitietoiseen koulutukseen. Keskeinen osa opintokokonaisuutta on oman opettajuuden reflektointi ja kehittäminen.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää suomen kielen sekä oppijan monikielisyyden ja monilukutaidon merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana
  • tiedostaa toisen kielen oppimisprosessin yksilöllisyyden, jatkuvuuden ja tilanteisuuden
  • osaa analysoida suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta
  • tunnistaa kielen roolin kaikessa oppimisessa ja osaa soveltaa kielitietoisen opetuksen periaatteita eri oppimisympäristöissä
  • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -alan tutkimusta ja yhteiskunnallista merkitystä
  • tuntee toisen kielen oppimisen, opetuksen ja arvioinnin teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään
  • osaa arvioida ja kehittää työtään S2-opetuksen ajankohtaiset kehitysnäkymät huomioiden.

Structure

Select all (35 cr)