SKISYVERI Advanced Studies in Finnish Language as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Suomen kielen syventävissä opinnoissa perehdytään suomen kielen tutkimukseen moninäkökulmaisesti. Opiskelija perehtyy syvällisemmin valintansa mukaiseen tutkimusalaan. Opinnoissa painotetaan teoreettista ja menetelmällistä osaamista sekä saadaan valmiuksia toimia akateemisena ja eettisesti vastuullisena asiantuntijana muuttuvissa työelämän tilanteissa. 

Learning outcomes

Suomen kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee suomen kielen tutkimusta moninäkökulmaisesti ja ymmärtää suomen kielen aseman osana monikielistä suomalaista yhteiskuntaa

- hallitsee vähintään yhden tutkimusalan teoreettisia ja menetelmällisiä lähestymistapoja
- osaa analysoida kieltä ja kielenkäyttöä systemaattisesti ja soveltaa teoreettista tietoa aineistojen analyysiin
- hallitsee itsenäisen tutkimustyön käytänteet ja eettiset periaatteet sekä osaa suunnitella ja kirjoittaa laajahkon tutkielman
- osaa arvioida kriittisesti käyttämiään lähteitä ja aiempaa tutkimusta
- osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja pystyy toimimaan erilaisissa suomen kielen asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiudet ylläpitää suomen kielen asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalan keskeiset tiedonhaun periaatteet.

Additional information

Työelämähyöty


Suomen kieli soveltuu sivuaineeksi monille eri aloille. Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee mm. opettajina, tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina. Opettajaksi suuntaavat voivat toimia mm. peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen aineenopettajana, suomi toisena kielenä -opettajana Suomessa ja ulkomailla, kielikoulutustehtävissä, erilaisissa opintohallinnan tehtävissä ja opetusmateriaalin tuottajana. Perusopetuksen ja lukion opettajan kelpoisuuteen tarvitaan aina myös kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (opinto-oikeutta haetan erikseen).

Structure

Select min. 60 cr