SKIAINERI Intermediate Studies in Finnish Language (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Suomen kielen aineopinnoissa tarkastellaan suomen kielen käyttöä, vaihtelua ja kehitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Kielellisiä ilmiöitä lähestytään tutkivalla otteella. Opinnot vahvistavat valmiuksia soveltaa kielitieteellistä tietoa kieliasiantuntijuuden tai kielikoulutuksen tarpeisiin.

Learning outcomes

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

● ymmärtää kielen dynaamisena ja vaihtelevana ilmiönä

● hahmottaa kielenkäytön sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana

● osaa eritellä monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä

● tuntee erilaisia kielikäsityksiä ja kieliopin kuvauksia sekä niiden kehitystä

● tuntee valitsemansa erityisalan tutkimussuuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä aineistoja

● osaa hakea, arvioida, tuottaa ja soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tai kieliasiantuntijuuden tarpeisiin

● tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Additional information

Työelämähyöty


Suomen kieli soveltuu sivuaineeksi monille eri aloille. Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee mm. opettajina, tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina. Opettajaksi suuntaavat voivat toimia mm. peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen aineenopettajana, suomi toisena kielenä -opettajana Suomessa ja ulkomailla, kielikoulutustehtävissä, erilaisissa opintohallinnan tehtävissä ja opetusmateriaalin tuottajana. Perusopetuksen ja lukion opettajan kelpoisuuteen tarvitaan aina myös kirjallisuuden perus- ja aineopinnot.

Structure

Select min. 35 cr