KOPA1000 Introduction to Language Learning and Teaching Research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään kielenoppimisen ja opettamisen tutkimuksen suuntauksiin ja peruskäsitteisiin. Oppimiseen vaikuttavista tekijöistä tarkastellaan sekä oppijan ominaisuuksia, oppimisprosessia että oppimisympäristöjä ja opetusta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • tuntee toisen ja vieraan kielen sekä äidinkielen oppimisen tutkimuksen keskeiset eettiset ja teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • tuntee alan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden kieli- ja oppimiskäsitykset 
  • hahmottaa sosiaalisen kontekstin vaikutuksen kielen oppimiseen ja opettamiseen 
  • tunnistaa kielten oppimiseen vaikuttavia yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä (esim. ikä, motivaatio, oppimisstrategiat)
  • tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen opettamisen keskeisiä kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja lähestymistapoja 
  • osaa etsiä ja lukea kriittisesti alan tutkimuskirjallisuutta
  • osaa tarkastella omaa osaamistaan ja suhteuttaa sitä opetusalan asiantuntijuuteen 
  • on saanut valmiuksia soveltaa hankkimaansa tietoa omassa opinnäytteessään ja työelämässään

Additional information

KiVi-laitoksen opiskelijat: Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto. Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Description of prerequisites

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Study materials

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, oppimistehtävät
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kurssin voi suorittaa itseopiskelupakettina vastuuopettajan ohjeistuksen mukaisesti (kontaktiopetukseen osallistuminen on suositeltava vaihtoehto).
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (80%) kurssille, oppimistehtävät
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja oppimistehtävät.

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen suoritus: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja oppimistehtävät.

Study materials:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Teaching