RFIAINERI Intermediate Studies in Romance Philology as Optional Studies (35–40 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Romaanisen filologian aineopinnoissa opiskellaan kielen käytön, vaihtelun ja muutoksen perusilmiöitä sekä kehitetään kieli-, teksti- ja diskurssitaitoja.  

Learning outcomes

Romaanisen filologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää ranskan kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa

- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- tiedostaa ranskan opettamiseen ja asiantuntijatyöhön liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä kieliasiantuntijatyön eri alueilla

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä opettajan ja kieliasiantuntijan työtehtävissä

- tuntee kielentutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet

- ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden

- osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen  

Structure

Select all (35+ cr)