OPDKOK Learning and Teaching in Digital Environments (15–25 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Oppiminen ja opetus digitaalisissa ympäristöissä -kokonaisuus tuotetaan yhteistyössä koulutusteknologian, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan OKL:n, kasvatustieteen, psykologian ja varhaiskasvatuksen laitosten, Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kieli- ja viestintätieteiden laitoksen ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Temaattinen kokonaisuus koostuu kuudesta osasta, joista osallistuja voi koostaa 15-25 opintopisteen kokonaisuuden oman osaamistarpeen mukaisesti. Ensimmäiset kolme osaa (Digitaalisen osaamisen perusteet, Oppimisen luovat teknologiat ja Oppiainekohtainen osa) liittyvät perus digiosaamisen kehittämiseen. Loput kolme osaa (Digitaalinen oppimismuotoilu, Verkkovuorovaikutus ja Verkkopedagoginen suunnittelu) liittyvät digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen sekä verkko-opetuksen suunnitteluun, ja ne edellyttävät perus digitaitojen hallintaa. 

Learning outcomes

Temaattisen kokonaisuuden osaamistavoitteita ovat:

- Osallistuja omaa perustiedot ja hyvät käyttötaidot opetusalan työssä tarvittavista työvälineistä ja teknologioista sekä pedagogisesta hyödyntämisestä huomioiden myös oppijan iän, kehityksen ja tuen tarpeet.

- Osallistuja syventää tietämystään eri tyyppisten teknologioiden mahdollisuuksista tukea erilaisten ilmiöiden ja sisältöjen oppimista. 

- Osallistujalla on valmiuksia kehittää sekä omia että yhteisön pedagogisia taitoja teknologisesti kehittyvissä ja muuttuvissa, monialaisissa oppimisympäristöissä. 

- Osallistuja hahmottaa digitaalisten resurssien ja oppimiseen liittyvien ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja osaa niitä yhdistelemällä rakentaa hybridejä oppimisympäristöjä hyödyntäviä oppimiskokonaisuuksia. 

- Osallistuja pystyy tukemaan erityisesti oppijoiden kehittymistä tulevaisuudessa tarvittavissa tiedoissa ja taidoissa hyödyntäen erilaisia teknologisia oppimisen ympäristöjä. 

- Osallistuja on omaksunut rohkean, kokeilevan, innostuneen ja yhteisöllisen työotteen ja näkemyksen oppimisen ohjaamiseen sekä kykenee ottamaan käyttöönsä uudenlaisia oppimisen teknologioita. 

- Osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa laadukkaita sekä alan tutkimukseen perustuvia verkko-opetus- ja -ohjauskokonaisuuksia.

Structure

Select 15–25 cr / 23 cr