MUT101KOK Art and Wellbeing (15+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Taiteiden ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin, terveyden edistämiseen ja mielekkääseen elämään on tunnistettu maailmanlaajuisesti. Suomessa julkisella ohjauksella on pyritty edistämään monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta näitä vaikutuksia voitaisiin käytännön ammattilaistyössä ja organisaatiotasolla edistää. Tutkimuksella on luotu ymmärrystä ja osaamista hyvinvointia tukevasta taidetoiminnasta ja taideterapioista hoidon ja kuntoutuksen konteksteissa.

Moduuli antaa kuvan taiteista ja kulttuurista hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä sekä tutkimuksen kohteena. Moduulissa hyvinvoinnin teemoja tarkastellaan taidelähtöisten menetelmien, taidepalvelujen ja taideterapioiden sekä musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen näkökulmista. Taiteiden ja kulttuurin yhteyttä hyvinvointiin tarkastellaan terveysvaikutusten, sosiaalisen hyvinvoinnin, oppimisen ja yhteiskunnallisten tarpeiden, kuten taiteiden tasa-arvoisen saavutettavuuden kannalta. Kriittinen näkökulma taiteisiin muutosvoimana on myös mukana, kuten epäkohtien näkyväksi tekemisen, osallisuuden ja toimijuuden ulottuvuudet.

Learning outcomes

  • Musiikkiterapian ja muiden taideterapioiden mahdollisuuksien ja toimintaympäristöjen tunnistaminen;
  • Kohderyhmälähtöisten taidepalvelujen suunnitteleminen ja toteuttaminen;
  • Taiteiden ja hyvinvoinnin tutkimusalojen, tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien hahmottaminen;
  • Eettisten periaatteiden ja vaatimusten ymmärtäminen taiteiden hyvinvointivaikutusten edistämistyössä ja tutkimuksessa;
  • Taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmien soveltaminen osana asiantuntijuuttaan sekä työelämässä että tutkimuksessa.

Structure

Select min. 15 cr