MATLUOKOK Studies in Mathematics for Primary Teachers (16+ cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Moduuli koostuu luokanopettajille soveltuvista matematiikan opintojaksoista. Aiheina opintojaksoilla ovat mm. tasogeometria, lukuteoria ja todennäköisyyslaskenta. Moduulin vähimmäislaajuus on 16 op.

Learning outcomes

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee geometrian, lukuteorian ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteistön ja omaa valmiudet niihin liittyvien tulosten soveltamiseen. Hän ymmärtää matemaattisen teorian yleisen rakenteen ja perustelujen roolin matematiikassa. Opiskelija on vahvistanut menetelmä- ja ongelmanratkaisutaitojaan, ja laajentanut matematiikan osa-alueiden tuntemustaan.

Description of prerequisites

Esitiedoiksi moduulin opintojaksoille riittää lukion pitkän matematiikan oppimäärän hyvä hallinta. Tarvittaessa esitietoja voi täydentää esimerkiksi opintojaksoilla

  • MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (lyhyen matematiikan opiskelleille)
  • MATY1005 Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi (1-2 op) (verkkokurssi)
  • MATP100 Johdatus matematiikkaan (3 op)

Additional information

Moduulin opintojaksot voi sisällyttää matematiikan erillisen perus- ja aineopintokokonaisuuden valinnaisiksi opintojaksoiksi.

Structure

Select all (16+ cr)