LIIKMOD Physical activity during life course -module (15 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

Liikunta elämänkulussa moduuli käsittelee tiedekunnan eri koulutusaloja yhdistäviä teemoja ilmiölähtöiseen lähestymistapaan pohjautuen. Moduuliin sisältyvillä opintojaksoilla kehitetään opiskelijan valmiuksia tarkastella väestön liikuntakäyttäytymistä/fyysistä aktiivisuutta kokonaisvaltaisesti eli eri tieteenalojen avaamista näkökulmista. Harjaantuminen liikuntakäyttäytymisen/fyysisen aktiivisuuden kokonaistavaltaiseen tarkasteluun jo heti opintojen alkuvaiheessa auttaa opiskelijaa (opiskelujen edetessä) tunnistamaan oman tutkinto-ohjelman tuottaman asiantuntemuksen akateemiset erityispiirteet sekä työelämävastaavuuden. Tietoisuus siitä, mistä näkökulmasta omassa tutkinto-ohjelmassa tarkastellaan väestön liikuntakäyttäytymistä/fyysistä aktiivisuutta, tukee kasvamista oman alan asiantuntijuuteen.

Moduuliin sisältyvien opintojaksojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan ymmärrystä väestön liikuntakäyttäytymiseen/fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavien ilmiöiden moninaisuudesta ja kompleksisuudesta. Opiskelija ohjataan muodostamaan liikuntakäyttäytymisen/fyysisen aktiivisuuden tarkastelun kokonaisvaltainen viitekehys, joka paitsi tekee näkyväksi edellä todetun kompleksisuuden myös tuottaa ymmärryksen kokonaisvaltaisen ajattelun tärkeydestä. Kokonaisvaltainen lähestymistapa väestön liikuntakäyttäytymiseen/fyysiseen aktiivisuuteen ja siihen vaikuttamiseen on olennainen osa liikunta- ja terveysalan akateemista asiantuntijuutta.

Learning outcomes

Moduulin käytyään opiskelija

  • tiedostaa väestön liikuntakäyttäytymiseen/fyysiseen aktiivisuuteen liittyvien ja vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden ja kompleksisuuden
  • on sisäistänyt kokonaisvaltaisen liikuntakäyttäytymisen/fyysisen aktiivisuuden tarkastelemisen tärkeyden sekä liikunnan ja terveyden edistämisen yhteiskunnallisen merkityksen
  • on hankkinut valmiudet tunnistaa oman tutkinto-ohjelman tuottaman asiantuntemuksen akateemiset erityispiirteet sekä työelämävastaavuuden
  • on hankkinut valmiudet syventyä väestön liikuntakäyttäytymiseen vaikuttavien ilmiöiden tarkasteluun tutkinto-ohjelmaansa sisältyvissä opinnoissaan.

Structure

Select all (9–15 cr)