LTKY1006 Promotion of physical activity and health behaviour (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämisen menetelmiä erilaisissa yhteiskunnallisissa rakenteissa, instituutioissa ja ympäristöissä. Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistämiseen liittyvät

  • ympäristö- ja yhteiskuntatason tekijät kuten liikuntaa suosivan elinympäristön suunnittelu,
  • yksilölliset tekijät: motivaation muotoutuminen, käyttäytymisenmuutosteoriat ja muutokseen tähtäävien interventioiden suunnittelu.
  • biologiset tekijät: muutoksen mittaaminen
  • esimerkkejä edistämisohjelmista. Eettiset kysymykset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikunta- ja terveyskäyttäytymisen muodostumiseen, edistämiseen, käyttäytymisen muutokseen ja muutoksen mittaamiseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä, teorioita ja ohjelmia ympäristö-, yhteiskunta-, yksilö- ja biologisella tasolla.

Additional information

Tämä kurssi sisältyy koko laajuudeltaan (5 op) liikuntapsykologian perusopintoihin.

Study materials

Kirjallisuus

1. Suosituksia liikuntaa suosivan elinympäristön suunnitteluun - Liikunnan olosuhteet ja asemakaavoitus (http://liikuntakaavoitus.fi/wp-content/uploads/2018/08/suositukset_asemakaava.pdf)

(3 s.)

2. Liukkonen, J. & Jaakkola, T. (2017). Liikuntamotivaatio elinikäisen liikuntaharrastuksen edellytyksenä. Teoksessa (Toim.). T. Jaakkola, J. Liukkonen ja A. Sääkslahti. Liikuntapedagogiikka. 2. painos. s. 130-146. Yht 16 s.

3. Linnansaari, A. ja Hankonen, N. (2019). Miten terveyskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa? Teoksessa: Sinikallio, S. (Toim.). Terveyden psykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 89-134 (yht 45 s).

4. Muuttuva toimintakulttuuri rakentaa yhteisöllisyyttä. Liikkuva koulu -ohjelman tutkimuksen ja seurannan tuloksia. (Yht 6 s.)

Lataa (615.58 KB)

5. Vähän liikkuva nuori yläkoulussa. Tietoa yläkouluikäisten liikkumisen määrästä ja vähän liikkuvien nuorten tukemisesta yläkoulussa. (Yht 4 s.)

Lataa (911.74 KB)

6. Katariina Tuunanen, Anna Puurunen, Miia Malvela, Sari Kivimäki (2016). Laatua liikuntaneuvontaan. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 313. Likes: Jyväskylä. 106 s. https://www.kkiohjelma.fi/filebank/2032-Laatua_liikuntaneuvontaan_FINAL.pdf (107 s.).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu luennoille osallistuminen, tentti ja oppimistehtävän tekeminen ohjeiden (arviointikriteerien) mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentotallenteet ja luennot (yht. 10 t). Luentojen ja luentotallenteiden sekä kirjallisuuden tenttiminen luentosarjan lopuksi järjestettävässä tenttitilaisuudessa. Oppimateriaalit-kohdan kaikki 6 teosta tentitään.

Teaching

x

Independent study (2.5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävän tekeminen ohjeiden (arviointikriteerien) mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen vertaisryhmätyöskentelyyn.
Language:
Finnish
Study methods:

Oppimistehtävä toteutetaan monitieteisenä ryhmänä, jossa osallistujilla erilainen koulutustausta tai tutkinto-ohjelma.

Teaching