KIRSYVERI Advanced Studies in Literature as Optional Studies (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Syvälliset tiedot ja taidot kirjallisuustieteen ja/tai kirjoittamisen tutkimuksen teorioissa ja menetelmissä. Syventyminen joihinkin kirjallisuuden kotimaisista ja/tai kansainvälisistä erikoistumisalueista. Itsenäinsen, suunnitelmallinen työskentely, tutkimuksen teko ja siitä raportointi, tutkimusetiikka, harjaantuminen tieteellisessä keskustelussa ja rakentavan ja kriittisen palautteen antamisessa sekä vastaanottamisessa.

Learning outcomes

Syventävissä opinnoissa on kirjallisuuden ja kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdot. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahva tietämys kirjallisuustieteen ja/tai kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä. Kirjallisuudessa hänellä on syvällinen tietämys niistä erikoistumisalueista, joihin hän on syventävissä opinnoissaan keskittynyt. Opiskelija on syventänyt kriittistä ja eettistä lukutaitoaan. Hän osaa tuottaa itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin perustuvan tieteellisen tutkielman, joka sisältää uutta tietoa. Hän hallitsee laajan tutkimusprosessin ja pystyy käymään analyyttistä ja argumentoivaa tieteellistä keskustelua.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa työtehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa toimia eettisesti ja vastuullisesti. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (60+ cr)