GERKOKPER Study Module in Aging and Health (16 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Vanheneminen ja terveys –opintomoduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelija vanhenemisen ilmiöön yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Moduulin opinnot tarjoavat tuoreimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoa vanhenemisesta ja vanhenemismuutosten seurauksista terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin, sekä niihin vaikuttamisesta liikunnan keinoin. Moduuli on suunnattu muille kuin gerontologian ja kansanterveyden opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempia opintoja alalta. 

Learning outcomes

Opintomoduulin suoritettuaan, opiskelija
  • osaa kuvata ja käyttää terveyden, toimintakyvyn ja vanhenemisen peruskäsitteitä.
  • osaa kuvata sairauksien ja niiden riskitekijöiden esiintyvyyteen liittyviä peruskäsitteitä.
  • osaa analysoida riskitekijöiden ja niiden seuraamusten välisiä suhteita. 
  • osaa selittää väestön vanhenemisen yhteiskunnallisia ja kansanterveydellisiä vaikutuksia.
  • osaa kuvata elinjärjestelmien vanhenemismuutokset ja osaa selittää kuinka ne vaikuttavat yksilön terveyteen sekä toimintakykyyn.
  • ymmärtää liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.
  • osaa kuvata vanhuudessa tyypillisimmät sairaudet ja niiden riskitekijät.
  • ymmärtää vanhuuden luonnollisena osana elämänkulkua ja osaa suhtautua kriittisesti stereotyyppisiin vanhuuskäsityksiin. 

Description of prerequisites

GERS1007 Terveys ja sairastavuus vanhetessa -opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että muut moduulin opintojaksot on suoritettu

Additional information

Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Structure

Select all (16 cr)