BIOAINEOP Intermediate Studies in Biology as Optional Studies for Subject Teachers (36–37 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Biologian aineopinnoissa syvennetään tietoja luonnon monimuotoisuudesta, rakenteista ja toiminnasta. Opintojaksoilla paneudutaan solujen ja eliöyksilöiden aineenvaihduntaan sekä evolutiivisiin prosesseihin. Lisäksi tutustutaan keskeisiin populaatio- ja yhteisöekologisiin lainalaisuuksiin mukaan lukien moninaiset eliöiden väliset vuorovaikutukset. Opinnoissa hankitaan myös perustaidot laboratoriotyöskentelystä sekä mikroskopoinnissa että molekyylibiologisessa analytiikassa.

Learning outcomes

Biologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

· kuvailla ja selittää biologian alan keskeiset käsitteet ja teoriat.

· selittää erilaisten mikrobien merkityksen luonnon prosesseissa ja niiden käytön ympäristöteknologiassa.

· kuvailla ja selittää solujen kalvorakenteiden toiminnan, tärkeimmät soluissa tapahtuvat biosynteesit sekä solujen elinkaaren.

· selittää eliöiden tunnistamisen tarpeen, merkityksen ja käytön sekä eri menetelmiä, joita tunnistamisessa voidaan käyttää.

· kuvailla ja selittää perinnöllisyyteen ja evoluutioon liittyvät keskeiset molekyyli-, yksilö- ja populaatiotason ilmiöt.

· hahmottaa ihmisen fysiologiset toiminnot kokonaisuutena ja soveltaa tietojaan esimerkiksi yksilön häiriötilojen tulkinnassa.

· toimia laboratoriossa turvallisesti sekä omaa perustaidot laboratoriotyöskentelystä.

· arvioida biologisen tiedon luotettavuutta esimerkiksi tutkimusesimerkkeihin nojaten.

Description of prerequisites

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot 25 op

Structure

Select all (36–37 cr)