Master's Degree Programme in Guidance and Counselling

Degree title:
Master of Arts (Education)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Maisteriohjelmassa on keskeisellä sijalla tutkivan otteen syventäminen, reflektiivisen ja kriittisen ajattelun, tutkimuksen perusteiden ja menetelmien opiskelu. Tutkimisen taidoilla pyritään ohjauskäytäntöjen parempaan ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Ne tarjoavat myös valmiuksia itsenäisen tutkimustiedon tuottamiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kasvatustieteen syventävät opinnot yhdessä pedagogisten opintojen kanssa luovat perustan käytännön ohjausosaamiselle sekä syventävät ohjausalan teoreettisten ja tutkimuksellisten lähestymistapojen ymmärtämistä. Ne antavat myös mahdollisuuden hakeutua alan tieteellisiin jatko-opintoihin ja näin suuntautua tutkijan tehtäviin. Ohjausalan maisteriohjelma tarjoaa koulutusta ohjausalanasiantuntijatehtäviin eri oppilaitosmuodoissa ja koulutusasteilla sekä ohjausalan muissa toimintaympäristöissä. Ohjausalan maisteriohjelman pääaineena on kasvatustiede. Ohjausalan maisteriohjelman opintoihin sisältyvät 60 op:n laajuiset erilliset oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (asetus yliopistojen tutkinnosta 794/2004) ja ne tuottavat kelpoisuuden toimia päätoimisena opinto-ohjaajana peruskoulussa ja toisella asteella. Mikäli opinto-ohjaus on yhdistetty joidenkin oppiaineiden opetukseen, kelpoisuus edellyttää näiden oppiaineiden opettaja-kelpoisuutta. Ohjausalan maisteriohjelma sisältää opettajan pedagogiset opinnot. Mikäli opiskelija on jo aiemmin suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op), suorittaa hän muina tutkinto-ohjelman opintoina 15 opintopisteen verran mitä tahansa yliopistollisia opintoja. Koulutus antaa valmiuksia toimia ohjaustehtävissä myös korkea-asteella sekä koulu-kontekstin ulkopuolella, esimerkiksi työelämässä erilaisissa aikuisten ohjauksen, henkilöstöhallinnon ja kehittämisen tehtävissä.

Mikäli opiskelija ei ole osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaista kielitaitoa alemman korkeakoulututkinnon yhteydessä, hänen tulee osoittaa se maisterin tutkinnossa. Yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) mukaan opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.


Ohjausalan maisteriohjelman opetussuunnitelma lähtökohtineen ja tavoitteineen on luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.jyu.fi/fi/file/ohjausalan-maisteriohjelma-ops

Learning outcomes

Ohjausalan maisteriohjelman suoritettuaan opiskelija


  • osaa toimia ohjausta tarvitsevien ihmisten hyväksi eettisesti kestävällä tavalla
  • osaa kehittää ohjausalan osaamistaan tutkivan työotteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla
  • osaa toimia hyödyntäen ohjausalan osaamistaan erilaisissa ohjausalan toimintaympäristöissä
  • osaa arvioida oman toimintansa vaikuttavuutta
  • osaa kehittää ja koordinoida oman organisaationsa ohjaustoimintaa yhteistyössä organisaationsa johdon ja henkilöstön kanssa
  • osaa kehittää ja hyödyntää ohjauksen erilaisia yhteistyöverkostoja sekä toimia moniammatillisten ja monialaisten yhteistyöryhmien jäsenenä tukea tarvitsevien ihmisten hyvää edistäen
  • hallitsee tieteellisen tiedon tuottamisen perustiedot ja taidot
  • tunnistaa teorialähtöisesti ohjauksellisia kysymyksiä ja prosesseja sekä osaa suunnata ja suunnitella ohjauksellisia toimintoja tälle pohjalle
  • tunnistaa asiakkaiden moninaisuuden sekä sen, miten yhteiskunnan rakenteelliset tekijät välittyvät ohjauksen konteksteihin ja yksilöiden elämään.

Structure

Select all (120+ cr)