Master's Degree Programme in Museology

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Jyväskylän yliopiston museologia on oppiaine, jossa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristönsä. Museologiassa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina ovat museot ja muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot sekä erityisesti niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.Museologian oppiaine nojaa vahvasti heritologiseen (kulttuuriperintöteoria) tutkimusperinteeseen. Opintojen tavoitteena on saavuttaa syvällinen ymmärrys museologian ja siihen läheisesti liittyvän heritologian teoreettisesta perustasta. Toisena tärkeänä tavoitteena on kyky soveltaa hankittu teoreettinen tietämys käytännön työhön. Museologian opiskelu sisältää 180 työtunnin laajuisen työssäoppimisjakson opintojen kaikilla tasoilla. Kolmantena keskeisenä tavoitteena on ohjata opiskelijoita eettisesti kestävään tieteelliseen ajatteluun ja vastuullisiksi kulttuuriperintökentän asiantuntijoiksi, jotka osaavat huomioida kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asettamat kehykset.

Museologiaa opiskellaan sekä kontaktiopetuksessa että itsenäisesti työskennellen. Museologian maisteriohjelmassa syvennetään museologista ja laajemmin kulttuuriympäristölliseen tutkimukseen liittyvää asiantuntijuutta. Maisteriopinnot on mahdollista suunnitella joustavasti ja siten suunnata teoreettista ja ammatillista asiantuntijuutta omaa työllistymistä parantavaan suuntaan. Maisteriohjelmassa on opintoja, jotka nivoutuvat ja tukevat maisterintutkielmaan perehtymistä ja sen laadintaa. Maisteriohjelman työssäoppimisjaksoon sisältyy myös työelämäprojekti, jossa suunnitellaan soveltamiskelpoinen museo- ja kulttuuriperintötyötä kehittävä projekti.

Museologiasta valmistuneet ja museologiaa opiskelleet työllistyvät usein erilaisiin museotehtäviin kulttuurihistoriallisissa museoissa, luonnontieteellisissä museoissa, taidemuseoissa ja erikoismuseoissa. Tämän lisäksi opinnot antavat valmiuksia työskennellä myös muissa suunnittelu-, hallinto-, asiantuntija- ja johtotehtävissä, joissa tarvitaan kulttuuri- ja luonnonperinnön prosessien tuntemusta ja ymmärrystä.

Museologian opetusta annetaan useissa ulkomaisissa yliopistoissa, joten museologia tarjoaa luontevan oppiainevaihtoehdon esimerkiksi museoalalle aikovien opiskelijoiden kansainvälisten opintojen suunnitelmiin. Opintoihin kuuluvat työssäoppimisjaksot on mahdollista suorittaa ulkomaisissa museoissa ja saada siten kansainvälistä työkokemusta. Kansainvälinen harjoittelu tai muut kansainväliset opinnot ajoittuvat maisteriohjelman opintoihin.

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut

  • hallitsee museo-ja kulttuuriperintöalan keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • osaa luoda uutta tietoa ja toimia globaalisti vastuullisena oman alansa kehittäjänä
  • osaa käyttää eettistä harkintaa museo-ja kulttuuriperintöalan asiantuntijatehtävissä ja osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • hallitsee monipuolisesti museo-ja kulttuuriperintöalan asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan.

Structure

Select all (80+ cr)