XYHM1005 Multilingual Interaction (Mathematics and Statistics) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- matematiikan ja tilastotieteen alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä
- monikielisyys ja –kulttuurisuus omalla tieteenalallaLearning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 


  • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.
  • ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan.
  • pystyy argumentoimaan alansa konventioita noudattaenlähteiden pohjalta.
  • osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta sekä hyödyntää palautetta omassa oppimisessaan.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Description of prerequisites

XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching