XYHK2001 Multilingual Interaction (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
 • eri kielillä viestiminen omasta tieteenalasta ​
 • kasvatusalan tekstin työstäminen
Suoritustavat

Opetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

 • Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä. ​
 • Ymmärtää, että monikielinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan
  asiantuntijuuden kehittämistä.
 • Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa. ​
 • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin. ​
 • On kehittänyt strategioita ja työvälineitä kielirepertuaarinsa hyödyntämiseen ja kehittämiseen.​

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen. 


Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen. 


Ruotsin kielen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle: 

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching