XYHK2000 Academic Literacy (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen ​
  • kasvatusalan tieteellisten tekstien ominaispiirteet ​
  • lukustrategiat, kriittinen lukeminen ​
  • akateemisen tekstin työstäminen ryhmässä ​
Suoritustavat

Opetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
  • Osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle. ​
  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän. ​
  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä. ​

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching