XYHI3030 Research Communication (TkK) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolta saat monipuolista tukea kandidaatintyön prosessimaiseen työstämiseen viestinnän ja kielten näkökulmasta.

Description

  • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

  • omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen  

  • prosessimaisesti työstetyn insinöörialan/oman alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen  

  • omaan tutkimusaiheen esittelyä ja monitieteiseen keskusteluun osallistuminen 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa reflektoida omaa viestintä- ja kieliosaamistaan ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa syvenevään asiantuntijuuteensa

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin​ 

  • osaa rakentaa tutkimustekstiin monitieteisten aineistojen ja oman ajattelun dialogia 

  • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja perustella tieteellisesti siihen liittyviä ilmiöitä monikielisissä vuorovaikutustilanteissa 

  • osaa käyttää kirjoittamisstrategioita, tutkimusaiheesta keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä 

  • kykenee tarkastelemaan monitieteisyyttä yhtenä ryhmän erityispiirteenä ja osaa ottaa sen toiminnassaan huomioon  

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching