PEOA1800 Development project/Research review (9 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Teet perhetutkimuksiin perustuvan tutkimuskatsauksen tai oman työn kehittämishankkeen. Verkkokurssi ja opettajan ohjaus tukevat itsenäistä työskentelyäsi.

Description

Opintojaksolla tehdään itsenäinen oman työn kehittämishanke tai tutkimuskatsaus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa laatia kehittämishanketta tai tutkimuskatsausta koskevan suunnitelman

- osaa etsiä ja käyttää kehittämishankkeeseen tai tutkimuskatsaukseen soveltuvia tieteellisiä lähteitä

- hahmottaa tutkimuksellisen prosessin vaiheet

- osaa muotoilla oman työn kehittämisen tai tutkimuskatsauksen pohjaksi selkeän ja perustellusti rajatun tavoitteen ja hyödyntää sen saavuttamiseksi perhetutkimustietoa

- pystyy toteuttamaan työhönsä liittyvän kehittämishankkeen TAI osaa laatia tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan, aiheeltaan rajatun tutkimuskatsauksen

- osaa laatia kehittämishanke- tai tutkimuskatsausraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti

- osaa perustella valintojaan ja keskustella omasta ja muiden töistä seminaaritapaamisissa

- osaa soveltaa perhetutkimustietoa oman työnsä kehittämisessä

Description of prerequisites

Perheopintojen perusopinnot

Study materials

· Kniivilä, Sonja, Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne. 2017. Tiede ja teksti: tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus (myös e-kirjana) TAI

· Vilkka, Hanna. 2020. Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas. Jyväskylä: PS-kustannus (myös e-kirjana)

Kirjallisuuskatsaus:

· Kangasniemi, Mari ym. 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 25 (4), 291-301.

· Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin ja hallinnollisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston opetusjulkaisuja 62. https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf

Kehittämishanke:

· Heikkinen, Hannu L.T. 2018. Toimintatutkimus: kun käytäntö ja tutkimus kohtaavat. Teoksessa A. Valli & J. Aaltola (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Jyväskylä: PS-kustannus (myös e-kirjana), 215-230.

· Toikko, Timo. & Rantanen, Teemu. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University Press. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/100802/Toikko_Rantanen_Tutkimuksellinen_kehittamistoiminta.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods