PEOA1700 Methods of family research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen ajattelun sekä laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen perusperiaatteita. Tarkemmin perehdytään seuraaviin aineistonkeruumenetelmiin: kokeellinen asetelma, kyselytutkimus, havainnointi, haastattelu, päiväkirja-aineistot, dokumenttiaineistot ja toimintatutkimus. Aineiston keruun ja analysoinnin kysymyksiin perehdytään tutkijahaastattelujen ja tutkimusartikkelien avulla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksenteon perusperiaatteet

- tuntee erilaisia perhetutkimuksen tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmiä sekä ymmärtää niillä saatujen tutkimustulosten ominaispiirteitä

- on harjaantunut tutkimusten lukemisessa ja osaa tiivistää niiden oleellisen sisällön

- osaa vertailla eri aineistonkeruu- ja analysointimenetelmillä tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia

- tuntee perhetutkimuksen keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat

- pystyy pohtimaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, millaisia sovellusmahdollisuuksia tai johtopäätöksiä erilaiset tutkimustulokset oikeuttavat

Description of prerequisites

Perheopintojen perusopinnot.

Study materials

· Niemi, Petteri & Pajunen, John. 2013. Tiede. Teoksessa O-P. Moisio, P. Korhonen & T-A Wilska (toim.) Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä: SoPhi 121, 19-59. (verkossa)

Seuraavien verkkosivustojen sisältöjä ohjatusti:

· Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

· SAGE Research Methods https://methods.sagepub.com/

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods