PEOA1700 Methods of family research (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Harjaannu tutkimusartikkelien lukemisessa ja opi ymmärtämään tutkimusprosessia. Mitä eri menetelmillä tehtyjen perhetutkimusten tuloksista voi päätellä?

Description

Opintojaksolla käsitellään tieteellisen ajattelun sekä laadullisen ja määrällisen tutkimusotteen perusperiaatteita. Tarkemmin perehdytään seuraaviin aineistonkeruumenetelmiin: kokeellinen asetelma, kyselytutkimus, havainnointi, haastattelu, päiväkirja-aineistot, dokumenttiaineistot ja toimintatutkimus. Aineiston keruun ja analysoinnin kysymyksiin perehdytään tutkijahaastattelujen ja tutkimusartikkelien avulla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää tieteellisen ajattelun ja tutkimuksenteon perusperiaatteet

- tuntee erilaisia perhetutkimuksen tutkimusaineistoja ja tutkimusmenetelmiä sekä ymmärtää niillä saatujen tutkimustulosten ominaispiirteitä

- on harjaantunut tutkimusten lukemisessa ja osaa tiivistää niiden oleellisen sisällön

- osaa vertailla eri aineistonkeruu- ja analysointimenetelmillä tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia

- tuntee perhetutkimuksen keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat

- pystyy pohtimaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa, millaisia sovellusmahdollisuuksia tai johtopäätöksiä erilaiset tutkimustulokset oikeuttavat

Description of prerequisites

Perheopintojen perusopinnot.

Study materials

· Niemi, Petteri & Pajunen, John. 2013. Tiede. Teoksessa O-P. Moisio, P. Korhonen & T-A Wilska (toim.) Yhteiskuntatieteiden ovella. Jyväskylä: SoPhi 121, 19-59. (verkossa)

Seuraavien verkkosivustojen sisältöjä ohjatusti:

· Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

· SAGE Research Methods https://methods.sagepub.com/

Lisäksi lähteitä ja asiantuntijatallenteita, jotka ilmoitetaan vuosittain Moodle-oppimisympäristössä

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods