OEAP1030 Pedagogy of Initial Teaching Study Skills (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Open University, Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakso sijoittuu erityisesti Tieteellisen osaamisen ja Pedagogisen osaamisen ydinosaamisalueille. Kurssin keskeisenä sisältönä on:

  • Lukemaan- ja kirjoittamaan oppiminen ja opettamisen menetelmät
  • Monilukutaito
  • Matematiikan oppiminen ja oppimisen menetelmät

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmäopiskelu, oppimistehtävät

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tunnistaa luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen oppimiseen vaikuttavat tekijät
  • opettaa, ohjata ja tukea esi- ja alkuopetusikäisen lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista
  • soveltaa monilukutaidon käsitettä ja sen kehittymistä tukevia materiaaleja ja työtapoja esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opetuksessa
  • opettaa, ohjata ja tukea esi- ja alkuopetusikäisen lapsen matemaattisten taitojen oppimista 

Description of prerequisites

Avoimessa yliopistossa esitiedot ovat seuraavat: Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Lisäksi alla oleva pakollinen esitietoryhmä 1:n opintojakso (OEAP1011) koskee vain avoimen yliopiston opiskelijoita.

Study materials

Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin ja/tai opetusohjelmassa mainittu muu opetusmateriaali

Literature

  • Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M-K., Siiskonen, T. (toim.). 2019. Oppimisen vaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
  • Lerkkanen, M.-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY. (2013, 3. painos)
  • Mononen, R., Aunio, P., Väisänen, E., Korhonen, J., & Tapola, A. 2017. Matemaattiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin alussa määriteltyjen osasuoritusten (mm. kirjalliset oppimistehtävät, läsnäolo, yhteiset projektit) tekeminen hyväksytysti. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching