OEAP1011 Education Psychological Foundations of Pre and Initial Education I (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssin keskeisenä sisältönä on:

- Lapsen oppiminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät

- Lapsen hyvinvoinnin tukeminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin piirteet ja niihin vaikuttavat tekijät

- tunnistaa motivaation, minäkuvan ja itsesäätelytaitojen merkityksen varhaisvuosien oppimisessa

Description of prerequisites

Osana luokanopettajan, erityisluokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan tai aineenopettajan opintoja kokonaisuudessaan suoritetut perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Study materials

Crain, W. C. 2005 tai uudempi. Theories of development. Concepts and applications. (uudistettu painos.) Hillsdale, NJ: Prentice Hall.

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2015. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods