KAOA1120 Contract Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä, kohtuullistamista, sopimusrikkomusta, sopimuksen tulkintaa ja täydentämistä sekä muuttamista koskevat opit. Tarkastelun kohteeksi otetaan muun muassa oikeustoimilain sopimuksentekomekanismi ja muut sopimuksentekotavat. Lisäksi perehdytään ostajan selonottovelvollisuuden ja myyjän tiedonantovelvollisuuden väliseen suhteeseen.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- muodostaa systemaattisen yleiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä
- esittää sopimusoikeuden periaatteet sekä niiden ydinsisällön
- tunnistaa sopimuksen synnyttävät ja päättävät tilanteet sekä sopimusrikkomukset ja niiden seuraamukset
- luokitella erilaisia sopimuksia ja selittää niiden sovellettavien sääntöjen eroavaisuuksia

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Description of prerequisites

KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet

Recommended prerequisites

Study materials

Saarnilehto – Annola: Sopimusoikeuden perusteet, 2018
Annola – Kärkkäinen: Sopimustulkinnan perusteet 2022
Oikeuden perusteokset. Varallisuusoikeus. (Saarnilehto ym.): 2012. Seuraavin kohdin:
  • Luku IV. Vahinkojen korvaaminen 495-692 (200 s.)
  • Luku VII. Sopimustyypeistä
  • 1.luku Sopimustyyppijaottelun merkitys 891-914 (25 s.)
  • 2.1. luku Irtaimen kauppa 915-1010 (95 s.)
  • 3.1. luku Vuokrasopimus 1075-1094 (20 s.)
  • 4.1. luku Toimeksiantosopimus 1115-1121 (5 s.)
  • 5. luku Kuljetussopimukset 1133-1158 (25 s.)

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetuskurssi
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Time of teaching:
Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssisuoritus arvioidaan tentin perusteella.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot ja luentotentti

Teaching