KAOP1110 Introduction to Civil and Property Law (4–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla perehdytään kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteisiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. oikeustoimioppi, omistusoikeus, velvoite- ja vakuusoikeus sekä elinkeino- ja yritystoiminnan oikeudellinen sääntely ja immateriaalioikeus. Kurssilla painotetaan yritysoikeudellista näkökulmaa ja on tarpeen kaikille kauppaoikeutta suorittaville.


Kurssin sisällön yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä tärkeimmät varallisuusoikeudelliset käsitteet
- tehdä yhteenveto oikeustoimesta ja omistusoikeudesta
- esittää edustamista, vakuuksia, vahingonkorvausta, saamisoikeutta, kuluttajansuojaa ja immateriaalioikeutta koskevan säännöstön keskeisimmät asiat
- tunnistaa erilaiset yhtiömuodot ja niiden erot sekä eri yhtiömuotoja koskevan normiston pääpiirteet.

Metataidot:

-(Oikeudellinen) Ongelmanratkaisukyky

Additional information

Kauppa- ja varallisuusoikeuden kurssi on mahdollista suorittaa joko 4 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kurssin suorittamista 5 opintopisteen laajuisena suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla on aikomuksena suorittaa kauppaoikeuden perus- tai aineopintokokonaisuus.

- 4 opintopisteen laajuisena kurssiin kuuluu luennot ja tentti.

- 5 opintopisteen laajuisena kurssiin kuuluu luentojen ja tentin lisäksi erikseen määritelty harjoitustehtävä. 

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia

Study materials

Hoppu, E & Hoppu, K. (2016) Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 

Muu luennoilla erikseen jaettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Description:
Kauppa- ja varallisuusoikeuden kurssi on mahdollista suorittaa joko 4 tai 5 opintopisteen laajuisena. Kurssin suorittamista 5 opintopisteen laajuisena suositellaan erityisesti opiskelijoille, joilla aikomuksena suorittaa kauppaoikeuden perus- tai aineopintokokonaisuus. 5 opintopisteen laajuisena kurssiin kuuluu luentojen ja tentin lisäksi erikseen määritelty harjoitustehtävä. Kontaktiopetuskurssi, syyslukukausi 1. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Evaluation criteria:
Tentti ja harjoitukset
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching