TERKOKPER Study Module in Essentials of Health Promotion and Health Education (15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduulissa perehdytään terveyden edistämisen ilmiöön yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Moduulin opinnoissa tarkastellaan terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja tutkimustietoa sekä niiden hyödyntämistä terveyden edistämistoimien suunnittelussa.   

Learning outcomes

Opintomoduulin suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä ja vertailla terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä sekä kuvata terveyden edistämisen eettisiä periaatteita ja toimintaa ohjaavia näkemyksiä, säädöksiä ja asiakirjoja
  • osaa selittää terveyseroja ja terveyden eriarvoisuutta
  • tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä terveyden edistämisen asiantuntijoilta vaaditaan
  • tuntee terveysviestinnän ja terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelun periaatteita, teorioita ja malleja sekä osaa soveltaa niitä terveyden edistämistoimien suunnittelussa ja arvioinnissa

Additional information

Moduuli on suunnattu opiskelijoille, joilla ei ole aiempia opintoja alalta. Esim. muilta tieteenaloilta tulevat ”sivuaineopiskelijat”. Mikäli opintojaksoille on halukkaita osallistujia enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, on etuoikeus osallistumiseen niillä opiskelijoilla, joiden opetussuunnitelmassa ko. opintojakso on pakollisena osana.

Structure

Select all (15–16 cr)