KEMAINLUMO Intermediate Studies in Chemistry, Primary and Subject Teacher Education (41+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Kemian aineopintoihin luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille kuuluu luentoja, harjoitustöitä ja laboratorioharjoitustöitä sekä itsenäistä työskentelyä. Aineopinnoissa laajennetaan kemian perusteiden tietämystä kaikilla kemian aloilla. Luennoilla ja harjoituksissa perehdytään esimerkiksi kemiallista sitoutumista kuvaavien teorioiden perusteisiin, orgaanisen kemian reaktiomekanismien kirjoittamisen periaatteisiin ja reaktiomekanistiseen ajatteluun, molekyylisymmetrian perusteisiin, happo-emäs -tasapainojen kuvaamiseen, termodynamiikan pääsääntöihin sekä optisen spektroskopian perusteisiin.

Laboratoriotöissä opetellaan turvallinen ja oikeaoppinen työskentely laboratoriossa, opitaan kokeellisia työmenetelmiä, tiedonhankintaa, yhteistyötaitoja ja tulosten raportointia.

Aineopintoihin sisältyy lyhyt kirjallinen opinnäyte. Aihepiiri liittyy ryhmissä kulloinkin tehtävään ajankohtaiseen tutkimukseen. Työ voidaan toteuttaa myös yhteistyössä muiden akateemisten toimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Aineopinnot antavat valmiudet jatkaa kemian syventäviin opintoihin luokan- ja aineenopettajaopiskelijoille.

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan luokan- ja aineenopettajaopiskelija kykenee arvioimaan modernia kemian kirjallisuutta.
Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa perinteisten kemian alojen tuottamaa informaatiota. Hänen työelämävalmiutensa on kehittynyt menetelmäosaamisen ja raportointiosaamisen myötä. Lisäksi hänen itsenäinen ongelmanratkaisutaitonsa, pienimuotoinen tiedonhankinta ja työskentelyaikataulujen suunnittelu ja ammatillinen kielitaito on kehittynyt. Hän tuntee kemian opetukseen liittyviä tietolähteitä ja kykenee soveltamaan niitä oman työnsä kehittämisessä.

Structure

Select all (41 cr)