KEMA245 Introduction to Chemistry Education (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Chemistry
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssi toimii johdantokurssina tuleviin kemian opettajan opintoihin. Kurssin tarkoituksena on antaa yleiskuva kemian opetuksesta, kemian oppimisesta, kemian opettajan työstä, tulevista kemian opetuksen kursseista sekä motivoida kemian opettajan työhön.

Kurssi antaa myös ensikosketuksen projektioppimiseen ja ilmiölähtöiseen oppimiseen kemian opetuksessa. Kurssi sisältää kestävän kehityksen perusteet opetuksen ja jatkuvan oppimisen näkökulmasta.

Learning outcomes

Opintojakson suorittanut opiskelija:

  • Ymmärtää kemian opettajan työhön liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.
  • Ymmärtää kemiallisen tiedon rakenteellisen kolmitason ja miten sitä voidaan soveltaa kemian opetuksen ja oppimisen tukena ja kehittämisessä.
  • Tuntee kemian opetukseen ja sen tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta ja tietolähteitä.
  • Osaa tehdä pienimuotoisen kemian opetuksen tutkimuksen.
  • Tuntee projektioppimisen ja ilmiölähtöisen oppimisen perusteita opetussuunnitelman toteuttamisen työvälineinä.

Työelämätaidot

  • Osaa yhdistää ja soveltaa kurssilla oppimiaan asioita erilaisissa yhteyksissä.
  • Hallitsee oman työn, tehtävien ja ajankäytön suunnittelun.
  • Kykenee tutkimuslähtöiseen oman opetuksensa kehittämiseen.
  • Osaa suunnitella omaa opetustaan oppilaslähtöisesti.
  • Kykenee opetuksen suunnitteluun kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.


Additional information

Kurssia suositellaan toisen vuosikurssin aineenopettajaopiskelijoille, mutta myös opiskelijoille, jotka harkitsevat kemian opettajaksi opiskelua.

Study materials

Tarvittava kirjallisuus jaetaan kurssilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista luennoille sekä kurssiin liittyvien tehtävien tekemistä hyväksytysti. Poissaoloista korvaavien tehtävien tekeminen.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luentoja ja tehtäviä.

Teaching