FYSAINERI Intermediate Studies in Physics as Optional Studies (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Sivuaineena fysiikkaa opiskeleville aineopintojen laajuus on vähintään 35 op. Opintokokonaisuuteen sisältyy pakollisina opintojaksot Moderni fysiikka (osat A ja B, 12 op) ja Fysiikan kokeelliset menetelmät (3 op) sekä valinnaisia aineopintotasoisia opintoja vähintään 20 op.

Learning outcomes

Fysiikan aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee klassisen ja modernin fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.

  • osaa tehdä luonnonilmiöitä koskevia havaintoja ja mittauksia sekä kuvata niitä kvantitatiivisesti

  • osaa käyttää numeerista matematiikkaa ja mallintamista fysiikan ongelmien ratkaisemiseen

  • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa fysiikkaa koskevaa tieteellistä tietoa sekä laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman

  • osaa työskennellä ryhmässä ja työyhteisössä käyttäen monipuolisesti vuorovaikutustaitoja.

Description of prerequisites

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee sekä fysiikan että matematiikan perusopintokokonaisuuksiin sisältyvän ydinaineksen.

Structure

Select all (34+ cr)