Erityispedagogiikka

Ajankohtaista

Ajankohtaista kaikille

  • Opettajien lomaillessa kesällä perusopintojen suorituksia arvioivat tuntiopettajamme Katja Pihlaja ja Kristiina Järvenpää. Katja vastailee sähköposteihin (katja.n.pihlaja@jyu.fi) ja Moodle-viesteihin erityisesti seuraavina päivinä: pe 2.6., ma 12.6., ke 14.6., to 29.6., ma 3.7., pe 14.7., ke 26.7.–to 27.7. sekä elokuun ensimmäiset viikot.
  • Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta on siirtynyt APA:n (APA 7) mukaiseen viittaamiseen. Ohjeet löytyvät Näin aloitan opintoni-välilehdeltä.
  • Muista, että voit saada yksilöllisiä järjestelyjä ja tukipalveluita opiskeluusi. Tällaisia ovat opetukseen, ohjaukseen, tenttimiseen ja/tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, joilla edistetään opintojesi sujumista. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä, ota heti opintojen alussa yhteyttä opintopalveluihin.

Perusopinto-opiskelijat

ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op) -oppimistehtävä

Miten oppimisen vaikeudet ilmenevät ja millainen syytausta niillä on? Miten voisin lisätä ymmärrystäni oppimisen vaikeuksista yksilöllisten taitojen kehittymisen, oppimisedellytysten ja osallisuuden taustalla? Millaisia erilaisia arvioinnin tapoja on ja millaisia tavoitteita arvioinnilla voi olla, entä miten arvioinnin pohjalta voi toteuttaa tukea? Mikäli haluat vastauksia edellä oleviin kysymyksiin, niin ilmoittaudu oppimistehtävään viimeistään 11.6.23 Korpissa. Suoritusoikeusaika päättyy 30.9.23.

ERIP105 Oppimisen ja osallistuminen tukeminen (5 op)

Miten tutkittu tieto tai kokeilujen tulokset jalkautuisivat paremmin käytännön opetus- ja ohjaustyöhön? Miksi tutkimusnäyttö on tärkeää ja mihin sitä tarvitaan?

Jos haluat saada vastauksia näihin kysymyksiin, niin ilmoittaudu viimeistään 14.6.23 Korpissa opintojaksolle ERIP105 Oppimisen ja osallistuminen tukeminen (5 op). Suoritusoikeusaika päättyy 30.10.23.

Oppimistehtävä on itsenäinen suoritus ja siinä on neljä osatehtävää: väittämät, keskustelu, esitys (myös paritehtävämahdollisuus) + vertaispalaute, essee sekä itsearviointi. Tehtäviä voi palauttaa oman aikataulun mukaan, mutta ne tulee olla palautettuna viimeistään 31.8. (Huom. yksi osatehtävä viim. 23.8.). Vasta valmiit tehtäväkokonaisuudet arvioidaan.

Opintojakson sisältönä ovat portaittainen tuki oppimisessa, RTI-malli, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, interventiot, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen sekä joustava ryhmittely.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät portaittaisten tuen mallien perustelut ja käytänteet, tunnet näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa, ymmärrät interventiot oppimisen kohdennetun tuen työkaluina sekä tunnet joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia.

Lue lisää blogista: https://www.avoin.jyu.fi/fi/blogit/erityispedagogiikka-tutkittu-tieto

Aineopinto-opiskelijat

Haluatko opiskella erityispedagogiikan aineopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä verkkovälitteisesti?

Opintoryhmä alkaa elokuussa 2023. Ilmoittaudu viimeistään 12.8. Tarkempia tietoja löydät verkkosivuiltamme ja infotilaisuuden tallenteesta. Tervetuloa mukaan!

ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena (5 op)

Millaisia ovat yleiset tuen periaatteet oppimisen vaikeuksissa? Entä miten voin arvioida ja tukea oppijoita, joilla on tuen tarvetta lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, tarkkaavuuden tai käyttäytymisen, motorisessa oppimisen tai hahmottamisen alueella/alueilla? Mikäli haluat vastauksia näihin kysymyksiin, niin ilmoittaudu oppimistehtävään Korpissa viimeistään 6.6.23. Oppimistehtävä on yksilösuoritus, paitsi yhdessä tehtävässä myös paritehtävä-vaihtoehto (vain 31.5. saakka). Suoritusoikeusaika päättyy 30.9.23.

ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut (5 op)

Tässä oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänantojen ja lähdeaineiston perusteella tehtävät Moodlessa. Opintojakso koostuu neljästä tehtävästä. Ensimmäisessä kommentoit luentotallenteita, toisessa otat aineiston pohjalta kantaa väittämiin, kolmas on ryhmäkeskustelu ja viimeisenä on essee. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä huomioiden ryhmäkeskustelun aikataulun ja tehtävien palautuspäivämäärän. Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivä on 31.7. Ilmoittautuminen Korpissa 27.6. asti.

Opiskele kesällä!

Katso opintojaksojen tarkemmat tiedot oppiainesivulta.

  • ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä (5 op), oppimistehtävä. Ilmoittautuminen päättyy 15.6.2023, suoritusoikeusaika 15.2.-19.9.2023.
  • ERIA1040 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus (5 op), verkkotentti. Ilmoittautumisaika 1.7.-1.9.2023, suoritusoikeusaika 1.7.-8.9.2023.
  • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut (5 op), oppimistehtävä. Ilmoittautuminen päättyy 27.6.2023, suoritusoikeusaika 15.5.-30.8.2023.
  • ERIA1080 Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys (5 op), oppimistehtävä. Ilmoittautuminen päättyy 31.7.2023, suoritusoikeusaika 6.2.- 30.9.2023.