Master's Degree Programme in Information Systems

Degree title:
Master of Science (Economics and Business Administration)
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Coordinating organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tietojärjestelmätiede keskittyy informaatioteknologian hyödyntämiseen yksilöiden ja organisaatioiden toiminnassa. Tietojärjestelmätieteilijä on moniosaaja, joka ymmärtää teknologisia ilmiöitä teknisestä, liiketoiminnallisesta ja organisatorisesta näkökulmasta sekä osaa suunnitella ja kehittää palveluita ja järjestelmiä organisaatioiden toiminnan parantamiseksi ja kuluttajatarpeiden tyydyttämiseksi. Maisteriohjelman tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ymmärrystä tieteenalan tutkimustuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön, opiskelijoiden taitoja IT-alan asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä kykyjä tieteelliseen ajatteluun ja analyyttiseen työhön. Tietojärjestelmätieteen opetus ja tutkimus keskittyvät esimerkiksi tietojärjestelmien kehittämiseen, innovaatioiden johtamiseen, tietohallinnon johtamiseen, kyberturvallisuuteen, palveluliiketoimintaan sekä ohjelmistoliiketoimintaan.

Learning outcomes

Tutkintoasetus: Koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa selittää tietojärjestelmätieteen keskeiset käsitteet, sisällöt, teoriat ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla tietojärjestelmätieteen erityisalueella. Osaa määritellä tietojärjestelmien kehittämisen, muutostenhallinnan, innovaatioiden johtamisen ja tietohallinnon johtamisen problematiikan sekä menetelmiä, välineitä ja käytänteitä ratkaisujen kehittämiseksi. Tutkintoasetus: Valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa uutta tietoa tutkimusalueelle ja toimia oman alansa kehittäjänä. Osaa hankkia tietoa tietojärjestelmätieteen tutkimuskirjallisuudesta, arvioida tietolähteitä kriittisesti sekä soveltaa hankittua tietoa tarkoituksenmukaisesti. Osaa suunnitella ja toteuttaa aikataulun mukaisesti tutkimusprojektin, joka sisältää tutkimusdatan keräämistä, analysointia ja raportointia. Osaa raportoida työn etenemistä eri vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti. Osaa argumentoida tavalla, joka indikoi tieteellistä ajattelua. Tutkintoasetus: Valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietojärjestelmätieteen keskeisen sisällön tavalla, joka antaa mahdollisuudet edetä jatkokoulutukseen. On valmis vastaanottamaan uusia tehtäviä, etsimään ja soveltamaan uusia ideoita sekä sopeutumaan ympäristön ja tehtävien muutoksiin. Osaa soveltaa omaksumiaan tieteellisiä menetelmiä ja tieteellisiä lähestymistapoja ongelmien ratkaisemiseen. Osaa vastaanottaa ja hyödyntää saamaansa palautetta oman työnsä ja toimintansa kehittämisessä. Tutkintoasetus: Valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa kuvata, mallintaa ja analysoida organisaatiota ja sen toimintaa, tietojärjestelmiä ja teknologiaa. Osaa arvioida vaihtoehtoja organisaatioiden toiminnan parantamiseksi ja kuluttajatarpeiden tyydyttämiseksi teknologian avulla. Osaa johtaa teknologioiden kehittämistä ja niiden käyttöönottoa organisaatioiden toiminnan parantamiseksi teknologian avulla. Osaa soveltaa järjestelmäkehityksen ja tietohallinnon menetelmiä ja käytänteitä organisaation toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi teknologian avulla. Osaa soveltaa projektinhallinnan- ja ongelmanratkaisumenetelmiä ratkaisujen kehittämiseksi. Tutkintoasetus: Hyvä viestintä- ja kielitaito. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti kotimaisten kielten lisäksi ainakin yhdellä vieraalla kielellä tasolla, jonka turvin voi verkostoitua ja kehittää itseään yli kieli- ja kulttuurirajojen. Osaa viestiä erilaisten ryhmien jäsenenä, tuoden rakentavasti oman kontribuutionsa ryhmän toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Structure

Select all (80+ cr)