YJOA1920 Bachelor Level Research Tutorial and Bachelor´s Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti. Seminaarityöskentely on tarkoitettu ainoastaan pääaineopiskelijoille.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
- hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
- käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
- raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
- kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti

Additional information

Aiheanalyysi ja käsitekatsaus tehdään syksyn aikana. Jos nämä jäävät tekemättä, poistetaan seminaarista vuoden vaihteessa. 

Description of prerequisites

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä

Study materials

Oman tutkimusaiheen tieteellinen kirjallisuus

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching