YFIA2002 Quantitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakso harjaannuttaa keskeisiin kvantitatiivisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiin, kuten ristiintaulukointi, varianssianalyysi, korrelaatio sekä pääkomponetti- ja faktorianalyysi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Hallitsee keskeiset kvantitatiivisen aineiston analyysissä käytettävät perusmenetelmät
- Osaa muokata kvantitatiivista aineistoa ja soveltaa kvantitatiivisen aineiston analyysimenetelmiä erilaisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Description of prerequisites

YFIA200 tulee olla suoritettuna ennen seminaaria tai sen voi suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja tentti. Harjoituksissa läsnäolo pakollista opintojakson suorittamisen kannalta. Opetus tapahtuu tietokoneluokassa.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi perustuu loppuarviotenttiin (50%) ja harjoitusryhmätyöskentelyyn (50%).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching