XYHM1003 Research Communication Skills (Biological and Environmental Science) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- oman tieteellisen tutkielman rakentaminen vaiheittain ja palautetta hyödyntäen
- omasta tutkimuksesta ja tutkimusprosessista keskusteleminen eri kielillä
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden päivittäminen
Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.

  • Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.

  • Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.

  • Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.

  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching