XYHM1002 Multilingual Interaction (Biological and Environmental Science) (1–3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

- eri kielillä ja toisella kotimaisella viestiminen oman tieteenalan sisällä / omasta tieteenalasta
- monikielisyys ja -kulttuurisuus oman tieteenalan asiantuntijatehtävissä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
  • Osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
  • Pyrkii huomioimaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.
  • Ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja.

Additional information

Englannin CEFR-taitotaso B2-C1

Ruotsin CEFR-taitotaso B1-B2

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004).

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching