VVAA5002 Violence and Institutions (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Tutustaan institutionaalista väkivaltaa koskevaan tutkimukseen ja teorioihin sekä tarkastellaan väkivallan eri muotojen institutionaalisia yhteyksiä.

Description

Opintojaksolla opiskelija perehtyy väkivallan eri ilmenemismuotoihin ja tutustuu väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin. Opintojaksolla väkivallan ja instituutioiden yhteyksiä tarkastellaan ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee institutionaalista väkivaltaa koskevaa tutkimusta ja teorioita, ymmärtää väkivallan eri muotojen institutionaalisia yhteyksiä ja väkivallan kohtaamisen instituutioille ja organisaatioille asettamia haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelijalla on valmiuksia jäsentää eri konteksteissa tapahtuvan väkivallan institutionaalisia ja organisatorisia kytköksiä.

Description of prerequisites

Suositellaan kurssia VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Hearn, Jeff & Parkin, Wendy (2001): Gender, sexuality and violence in organizations. The unspoken forces of organization violations. Sage. ISBN 9781446218280 ebook
  • Ribbens McCarthy, Jane; Hooper, Carol-Ann & Gillies, Val (eds.) (2014): Family Troubles? Exploring changes and challenges in the family lives of children and young people. Bristol: Policy Press. ISBN 9781447304456 ebk
  • Hytönen, Kirsi-Maria; Malinen, Antti; Salenius, Paula; Haikari, Janne; Markkola, Pirjo; Kuronen, Marjo & Koivisto, Johanna (2016): Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. ISBN 978-952-00-3806-9 PDF
  • Hamarus, Päivi (2006): Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 288. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. ISBN 951-39-2696-6 PDF
  • Hansen, Saana; Sams, Anni, Jäppinen; Maija; Latvala, Johanna (2016): Kunniakäsitykset ja väkivalta. Selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. Helsinki: Ihmisoikeusliitto. ISBN 978-952-99667-7-6 PDF
  • Hautanen, Teija (2010): Väkivalta ja huoltoriidat. Acta Universitatis Tamperensis 989. Tampere : Tampere University Press. ISBN 978-951-44-8192-5 PDF
  • Nikupeteri, Anna (2016): Vainottuna. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Acta Universitatis Lapponiensis 336. Rovaniemi: Lapin yliopisto. ISBN 978-952-484-931-9 PDF
  • Hurtig, Johanna (2013): Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Tampere: Vastapaino.
  • Puuronen, Vesa & Laitala, Marjo (2016) Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino. ISBN 9789517686037 EPUB + DRM

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontakti- ja/tai verkko-opetus, luentojen suorittaminen tenttimällä/luentopäiväkirjalla ja lisäksi muu kirjallinen/dokumentoitu työ.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu luentojen ja kirjallisuuden suorittamiseen sekä dokumentoituun työhön.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching