VKTA4200 Proseminar (9–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma (ei pelkkä kirjallisuuskatsaus), tieteellinen viestintä, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
  • eritellä tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
  • soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston keruuseen ja analysointiin
  • toteuttaa pienimuotoisen empiirisen tieteellisen tutkimuksen
  • laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
  • perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa 

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään VKTA4200 Proseminaarin aikana. Opintojakson aikana tulee suorittaa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkko-opintojakso, jonka järjestää Avoimen tiedon keskus.

Study materials

HIRSJÄRVI, S., REMES, P. & SAJAVAARA, P. (2016 tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi;
KNIIVILÄ, S., LINDBLOM-YLÄNNE, S. & MÄNTYNEN, A. (2017). Tiede ja teksti.
sekä muu opetuksessa käytettävä materiaali. 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja proseminaaritutkielman hyväksytty suorittaminen.
Evaluation criteria:
proseminaaritutkielma.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (9–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching