VKTA1029 Pedagogical Expertise and Team Leadership (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

pedagoginen asiantuntijuus ja ammatti-identiteetti, tiimin pedagoginen johtajuus ja laatu, jatkuva oppimisen tukeminen työyhteisössä, ryhmäilmiöt, yhteisön hyvinvointi, työsuojelu, ammatillinen vuorovaikutus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita 
  • tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät varhaiskasvatustyössä sekä opettajan roolin tiimin pedagogisena johtajana 
  • ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteita ja jatkuvan oppimisen merkityksen yksilö- ja yhteisötasolla 
  • kykenee omalla toiminnallaan edistämään yhteisön hyvinvointia sekä tunnistaa työsuojelun merkityksen 
  • kykenee kehittämään ja arvioimaan pedagogista toimintaa työyhteisössä ja edistää pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla 

Study materials

Fonsen, E., Koivula, M., Korhonen, R. & Ukkonen-Mikkola, T. 2021. (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat. Yhteistyössä eteenpäin. (soveltuvin osin) 

Hujala, E. & Turja, L. 2017. (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Osat 1 ja 5. 

Niemistö, R. 2016. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia-kustannus. Saatavilla myös e-kirjana.  

Parrila, S. & Fonsén, E. 2016. Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Jyväskylä: PS-Kustannus 

Vlasov, J. ym. 2019. Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

Lisäksi täydentävää ja ajankohtaista muuta materiaalia: tarkennetaan opintojaksolla. 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, oppimistehtävien tekeminen, tentti/oppimistehtävä.
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu tenttiin/oppimistehtäviin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching