TILA370 Bachelor's Seminar (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Alustava sisältö: Seminaarin teemana on reaalisten havaintoaineistojen data-analyysi aineopintotason tilastollisilla menetelmillä, esimerkiksi lineaarisilla malleilla (regressio- ja varianssianalyysi) tai monimuuttujamenetelmillä. Opiskelijoille annetaan havaintoaineistot itsenäisesti analysoitavaksi. Aineistot ovat peräisin todellisista tutkimusprojekteista. Suoritetut analyysit raportoidaan seminaarissa kirjallisesti ja suullisesti (=seminaariesitelmä). Seminaarin jälkeen aiheesta kirjoitetaan LuK-tutkielma, josta kirjoitetaan maturiteetti.

Learning outcomes

Seminaarin menestyksellisesti suorittanut

  • osaa kommunikoida sovellusalan asiantuntijan kanssa tämän tilastollisista ongelmista
  • osaa valita ongelmaan sopivat tilastomenetelmät ja soveltaa niitä
  • osaa hankkia lisätietoa tilastotieteen kirjallisuudesta
  • osaa tehdä vaadittavat analyysit tilasto-ohjelmalla ja tulkita niiden tulokset
  • osaa esittää suullisesti ja raportoida kirjallisesti tutkimustulokset tieteellistä esitystapaa noudattaen

Additional information

Ilmoittaudu myös kurssille LuK-tutkielma TILA380.

Description of prerequisites

Tilastotieteen aineopinnoista valtaosa. Syventävien opintojen valinnaiset kurssit ovat hyödyksi, erityisesti Monimuuttujamenetelmien kurssi.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Seminaari-istunnot, ohjaukset. Seminaarityön kirjallinen ja suullinen esittäminen (= tutkimusraportti ja esityskalvot), osallistuminen seminaari-istuntoihin. Kirjallisen raportin pohjalta laaditaan lopullinen kandidaatintutkielma (TILA380).
Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat pidettävät esitykset ja niiden yhteydessä jaettava materiaali. Selkeys ja johdonmukaisuus, menetelmien valinta ja käyttö sekä tulosten esittämistapa otetaan huomioon. Lisäksi aikataulun noudattaminen vaikuttaa arvosanaan. Myös aktiivisuus yhteistyökumppanien kanssa ja osallistuminen seminaaritilaisuuksien keskusteluihin otetaan huomioon.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat pidettävät esitykset ja niiden yhteydessä jaettava materiaali. Selkeys ja johdonmukaisuus, menetelmien valinta ja käyttö sekä tulosten esittämistapa otetaan huomioon. Lisäksi aikataulun noudattaminen vaikuttaa arvosanaan. Myös aktiivisuus yhteistyökumppanien kanssa ja osallistuminen seminaaritilaisuuksien keskusteluihin otetaan huomioon.
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaari-istunnot, ohjaukset. Seminaarityön kirjallinen ja suullinen esittäminen (tutkimusraportti ja esityskalvot), osallistuminen seminaari-istuntoihin. Kirjallisen raportin pohjalta laaditaan lopullinen kandidaatintutkielma (TILA380).

Teaching