TGEP1005 Nutrition and Ageing (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

- Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset

- Ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä

- Ravitsemus ja aivoterveys

- Vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset

- selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ja aivoterveyden kannalta

- tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset

- tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua

- hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta sekä hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita.

Study materials

- Ravitsemussuositukset ikääntyneille. 2010 (tai uudempi). Valtion ravitsemusneuvottelukunta.

- Jyväkorpi, S., Urtamo, A. 2019. Voimaa vuosiin. Kirjapaja. (187 s)

- Jyväkorpi S. 2017. Hyvää aivoille. Kirjapaja. soveltuvin osin (176 s)

- Suominen, M. 2016 (tai uudempi). Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485-494. (10 s.)

- Internet sivut: www.gery.fi

- www.ikainstituutti.fi

- Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Luentotallenteet

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching