TGEA1010 Aging, Morbidity and Medication (6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Esitellään yleisimpiä sairauksia ja sairausryhmiä, kuten muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet, diabetes, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden häiriöistä masennus ja psykoottisia oireita aiheuttavat tilat. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

Learning outcomes

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

Additional information

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 4450355. Luennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä tentti.

Study materials

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Literature

  • Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (496 s.) soveltuvin osin.
  • Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008. (352 s.) soveltuvin osin.
  • Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008). (564 s.) soveltuvin osin

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods