TGEA1008 Social relations in later life (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

• Vanhojen ihmisten sosiaaliset suhteet elämänkulun ja sukupuolen kehyksessä. Tarkastelukohteina ovat erityisesti sukupolvien väliset suhteet, isovanhemmuus, ikääntyvien parisuhteet sekä yksinäisyys vanhuudessa ja elämänkulussa.
• Elämänkulkututkimuksen perinne ja sen keskeiset käsitteet sosiaali- ja kulttuurigerontologiassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tunnistaa vanhojen ihmisten sukupuolisidonnaisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä tarpeita ja odotuksia
● osaa selittää millaiset yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja sukupuolisidonnaiset tekijät vaikuttavat yksilön elämänkulkuun ja siinä mukana kulkeviin sosiaalisiin suhteisiin
● osaa analysoida millä tavoin erilaiset sosiaaliset suhteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millainen merkitys niillä on ikääntyvien hyvinvoinnille

Additional information

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 5513535, verkko-opiskelu. Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Study materials

Lisäksi muu opintojaksolla ilmoitettu kirjallisuus

Literature

  • Tiilikainen, E. 2019. Jakamattomat hetket. Yksinäisyyden kokemus ja elämänkulku. Helsinki: Gaudeamus.
  • Karisto, A. (toim.) 2005. Suuret ikäluokat. Helsinki: Gaudeamus. (365 s.)
  • Määttä, K. & Uusiautti, S. 2018. Falling in Love in Later Life. Teoksessa Uusiautti, S. & Määttä, K. (toim.): Love Around Us: The Role of Love in Education, Parenting, and Romantic Relationships. Berlin: Peter Lang (12 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods