TGEA1007 Assessment of multifactorial medical conditions in later life (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

Iäkkäille ihmisille tyypillisimmät monitekijäiset ongelmat ja oireyhtymät, jotka vaativat monialaista geriatrista arviointia ja puuttumista, esimerkiksi kaatumiset ja kaatumisten ehkäisy, muistisairauksien hoidon kokonaisuus, uni ja unihäiriöt, iäkkään ajoterveys, hoitolinjat ja hoidon rajaukset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● ymmärtää asioiden ja ilmiöiden laajuuden ja osaa em. tilojen arvioinnin periaatteet
● pystyy soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteisiin

Additional information

UEF:in vastuujakso. UEF koodi: 4450356. Verkko-opiskelu (luennot ja tehtävät verkossa). Arvosanakohtaiset kriteerit esitetään Moodlessa.

Description of prerequisites

Ennen jakson opiskelua, suositellaan opiskeltavaksi jokin seuraavista opintojaksoista: Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (UEF), TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op (JYU) tai TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys II, 4 op (JYU)

Study materials

Muu materiaali (hoitosuositukset, soveltuvat katsausartikkelit) ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Literature

  • Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T. (toim.) 2016. Geriatria. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (soveltuvin osin) (496 s.)
  • Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim). 2015. Muistisairaudet. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (soveltuvin osin) (688 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods