TGEA1005 Gerontological Research - Making a Literature Review (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Open university

Description

● Gerontologinen tutkimus
● Tieteellinen tieto
● Argumentaatio
● Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään jostakin gerontologisesta aiheesta (esim. yksinäisyys, terveyden edistäminen, fyysinen aktiivisuus) kirjoittamalla siitä tieteellisiin tutkimusartikkeleihin perustuvan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan
● opiskelijalla on syvempää tietämystä yhdeltä gerontologian alueelta.
● osaa hakea itsenäisesti gerontologian alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
● osaa laatia artikkelikatsauksen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
● osaa yhdistää, vertailla ja tiivistää tieteellistä tietoa
● osaa arvioida kriittisesti tieteellistä lähdekirjallisuutta

Additional information

● Artikkelikatsauksen laatiminen
● Verkko-opiskelu

Literature

  • Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:
No completion methods