STOA2004 Social Welfare Laws (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Opintojaksolla tutustutaan oikeudellisen ajattelun perusteisiin, tiedonhakuun ja oikeudelliseen argumentaatioon. Kurssilla käsitellään sosiaalioikeudellista yleis- ja erityislainsäädäntöä ja oikeusperiaatteita sekä tutustutaan myös muuhun sosiaalityön asiakastyön kannalta relevanttiin, esimerkiksi yleishallinto- ja rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Opintojaksolla tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuksia, asiakkaan asemaa ja oikeuksia, itsemääräämisoikeutta, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuita ja tuottamistapoja, toimeentuloturvajärjestelmän perusteita, tietosuojaa, vaitiolovelvollisuutta ja salassapitoa sekä edunvalvontaa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys sosiaaliturvaa, eli sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä toimeentuloturvaa koskevasta sosiaalioikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden kantavat periaatteet ja ominaispiirteet sekä ymmärtää, millainen kytkös oikeudellisen ajattelun lähtökohtiin kuuluvilla perus- ja ihmisoikeuksilla on sosiaalityöhön. Opiskelija tuntee asiakkaan oikeudellista asemaa ja sosiaalityöntekijän velvollisuuksia koskevat normit ja ymmärtää sosiaalityöntekijän tehtävän ja roolin oikeudellisena päätöksentekijänä. Opiskelija osaa hankkia ja soveltaa oikeudellista tietoa konkreettisten soveltamistilanteiden ratkaisemiseen.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.

Literature

  • Tuori, Kaarlo & Toomas Kotkas (2016): Sosiaalioikeus. Talentum Pro. (ISBN 978-952-14-2447-2 sidottu ISBN 978-952-14-2448-9 verkko)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching