STKP020 Finnish language learning process and learning environments (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan kielenoppimista dynaamisena ja käytössä kehittyvänä ilmiönä. Jaksolla havainnoidaan puhuttua ja kirjoitettua oppijankieltä sekä tutustutaan S2-oppimateriaaleihin. Oppijankieltä, oppimateriaaleja ja opetuskäytänteitä harjoitellaan tarkastelemaan erilaisten kielenoppimiskäsitysten valossa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, kuinka kielitaito ja kielitieto otetaan haltuun käyttämällä kieltä eri tilanteissa ja ympäristöissä
  • ymmärtää oppijankielen kehittymisen dynaamisena, tilanteisena ja epälineaarisena prosessina
  • osaa havainnoida oppijankielen kehittymistä erilaisten kielenoppimiskäsitysten näkökulmasta
  • osaa tarkastella omaa opetustaan ja opetuskäytänteitään suhteessa erilaisiin kielenoppimisen tutkimuksen suuntauksiin
  • tunnistaa alan oppimateriaalien pedagogisia lähtökohtia.

Additional information

Tämä opintojakso on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
verkkokurssi 5 op (100 %)
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
oppimistehtävä 5 op (100 %)
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching